Szkoła Polska przy Ambasadzie RP
Placówka oświatowa Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG)
Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Wielkim Księstwie Luksemburga działa na terenie Luksemburga od 2006 r. Na początku była to mała szkoła przy parafii polskiej w Luksemburgu, licząca nieco ponad 50 uczniów. Dzisiaj uczęszcza do niej ponad 200 uczniów zamieszkujących Luksemburg, Belgię, Niemcy i Francję. Organem prowadzącym jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) z siedzibą w Warszawie, działający przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Od 2018 r. Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Luksemburgu wynajmuje w soboty pomieszczenia szkolne od luksemburskiej szkoły Lycée des Arts et Métiers przy 20, rue Nicolas Hein w Luksemburgu. Z każdym rokiem przybywa w szkole uczniów i zarazem chętnych do udziału w zajęciach.
Szkoła finansowana jest z budżetu państwa polskiego, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Od stycznia 2018 r. opłaty za wynajem pomieszczeń do nauki w Szkole Polskiej ponosi rząd luksemburski. Co należy podkreślić, placówka jest częścią̨ polskiego (a nie luksemburskiego) systemu edukacyjnego, realizując uzupełniający plan nauczania, tzn. uzupełnia wiedzę dzieci i młodzieży polskiej przebywającej poza granicami i uczęszczającej do lokalnych szkół o treści z zakresu języka ojczystego, historii i geografii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia lekcyjne odbywają się raz w tygodniu, w sobotę wg planu lekcji dla poszczególnych klas. Rok szkolny trwa od września do lipca, adekwatnie do harmonogramu roku szkolnego w luksemburskim systemie nauczania. W trakcie roku przewidziane są ferie jesienne oraz świąteczne – zimowe i wiosenne, natomiast rozkład dni nauki w danym roku szkolnym zależny jest od decyzji dyrekcji miejscowego liceum.
Obecnie sześciu nauczycieli, z pełnymi kwalifikacjami, sprawuje opiekę nad uczniami. Oprócz ramowego programu nauczania Szkoła Polska realizuje także swoją misję, której nadrzędnym celem jest nauczanie języka polskiego oraz wiedzy o Polsce w języku polskim, rozbudzanie, kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, popularyzowanie polskiej kultury i tradycji, a także podtrzymywanie dziedzictwa duchowego.
Zadania te realizowane są również poza programem nauczania, poprzez organizowanie wydarzeń i imprez kulturalnych w dni nauki szkolnej. Należą do nich:
– pasowanie na ucznia i ślubowanie I klasy SP,
– uroczystość z okazji Święta Niepodległości 11 listopada,
– wspólne spotkanie wigilijne połączone ze śpiewaniem kolęd i odwiedzinami Mikołaja,
– zabawa karnawałowa dla dzieci,
– Dzień Dziecka.
Na zakończenia każdego roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa szkolne.
Rosnące zainteresowanie Szkołą Polską prowadzi do zwiększania ilości klas oraz zatrudniania nowych nauczycieli. Każdy znajdzie miejsce w tej placówce, nawet jeśli nie włada biegle językiem polskim.